Principal:

Dr. Kamaljit Singh Sohi
Dr. Kamaljit Singh Sohi
Principal

Qualification:- M.A., B.Ed., M.Phil., Ph. D.

Experience:- 26 Years